ការបំលែងពី Physical Machine ទៅ Virtual Machine ដោយ​ប្រើ Disk2VHD

Disk2VHD គឺ​ជាកម្មវិធី​មួយ​សំរាប់​បំលែង​ពី Physical Machine ដែល​កំពុង​ដំណើរ​ការ​ អោយ​ក្លាយ​ជា .VHD File ដែល​យើង​អាច​យក​វា​មក​ប្រើ​ក្នុង Virtual Infrastructure ដូច​ជា Hyper-V Virtual Machine Manager, Microsoft Virtual PC, និង Microsoft Virtual PC 2005 បាន ។ Disk2VHD អាចអោយ​យើង​បំលែង​ទាំង​ Drive C ដែល​កំពុង​ដំណើរ​ការ​ និង​ Drive ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ផង​ដែរ ។

រូបភាពទី១៦: ការ​បំលែង​ពី Physical ទៅ Virtual Disk ជាមួយ Disk2VHD

លក្ខណះ​ពិសេស​​នៃកម្មវិធី​Disk2VHD

 • Disk2vhd អាច​ធ្វើ​ការ​បំលែង​ Operating System ដូចជា: Windows XP SP2, Windows Vista and Windows 7​ រួម​ទាំង​ x64 systems ។
 • ចំណែក​ចំពោះ Server Operating System វា​អាច​បំលែង​ចាប់​ពី​ Windows Server 2003 SP1 និង Windows Server 2008​ រួម​ទាំង​ x64 systems ។
 • ប្រសិន​ជា​យើង​បំលែង​ដើម្បី​ប្រើ​ជា​មួយ​កម្មវិធី Microsoft Virtual PC វា​អាច​ស្គាល់​ទំហំ​ virtual disk រហូត​ដល់​ 127GB ប៉ុណ្នោះ ។ ប្រសិន​ជា​ File VHD ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើងពី Hard Disk ទំហំ​ធំ​ជាង 127GB, វា​មិន​អាច​ប្រើ​ជា​មួយ​ Virtual PC VM ទេ ។
 • យើង​អាច​ប្រើ​ Disk Management ឬ Diskpart utilities ដែល​មាន​ស្រាប់​ក្នុង​ Windows Server 2008 ឬ​ Windows 7 ដើម្បី​ mount the VHDs ទៅ​ Drive សប្បនិមិត្ត​ណា​មួយ​ ហើយ​យើង​អាច Access តាម​រយះ​ Windows Explorer ឬ command line ដូចជា​ Drive ដ៏​ទៀត​ដែរ ។

Top 5 VMware Appliances

There are a ton of FREE VMware appliances that just waiting for a click and download. And the best part? They are already configured and ready to run on any Windows XP/2003 or Linux VMware computer!

These servers can do some amazing things, like…

 • Once these servers are opened with VMware Server or VMware Player, you can instantly “turn them on” and use them.
 • These virtual appliances are a great way to demo or test applications. When you are done using it, just delete the virtual disk and the server & application are gone. Or, if you like the application, you can move the whole appliances to a production server.

So where should you start?

Head to the VMware Virtual Appliance Marketplace – one of the best sources for virtual appliances on the Internet. But be sure to pay attention to Certified Appliances and non-certified. The certified appliances are from software companies that want to demo their software solution and where their appliances have passed a level of testing to ensure it will function and be secure.

If you’re at a loss and don’t know which virtual appliance is right for you – check out these Top 5 VMware appliances based on popularity.

 1. Openfiler – a powerful browser based Network Attached Storage appliance. It runs on top of CentOS Linux and supports iSCSI, SMB, NFS, FTP, and other file transfer protocols. You can download the Openfiler NAS appliance here. Openfiler is a free open-source application.
 2. Nagios – an excellent free open-source network monitoring application using the Groundwork open source network monitor, MySQL, and Suse Linux. You can find the virtual appliance for Nagios here.
 3. Cacti – a network performance graphing system. This virtual appliance also offers other applications like syslog and SNMP. You can download the free Cacti appliance at this link.
 4. Fedora Linux – why wait to download it and install it when you can download it “already installed” at this link?
 5. Exchange 2007, others – Microsoft offers a number of virtual machines that can be downloaded from the Internet. While these are designed to run on MS Virtual Server, once downloaded, these can be imported into VMware. For more information on this, checkout our article on how to Download Exchange 2007 Virtual Machines.

N Computing Technology

For more than 1 year a go, I’m addicted with the Virtualization Technology such Microsoft Virtual PC, Vmware… that drive me found lot of knowledge for today technology.

I don’t remember that one day, I’m watching Cambodia TV showing the news that …” Organization has supports and develop the Cambodia Country side to use computer with no electricity there. They provide a computer with less power needs(Solar System) but can share to many user at the same time.. ”

When I heard that, it revise me to the Virtualization technology as Vmware does by virtualize your physical pc to many virtual pc. I’ve try one day to day the ways to make Vmware can share each guest OS to be used on different monitor, Keyboard and mouse.. Finally nothing we can do ! (Vmware doesn’t allow us to run multiple Guest OS with different monitor , key or mouse).

I still not hopeless! Till I found the N Computing Technology that can do what what I want to do. One day look at its website, I could understand and know that we need to buy a complete product suite (Software and Hardware). I have submit through the website in order to try or buy it, but I don’t expect it will be available in Cambodia. Fortunately , about 3 month later there is a Cambodian Guy called me to have an appointment at his office to let me know clearly about NComputing Technology. I really want to know and see the actual working state. But I can’t go that day, cos I’ve gone to my home land.

Few day ago, the same guy called and asked me to their office again.  So yesterday, I went there and see lot of IT guy sitting and listening to the Representative explaining how the product work.

So now I just want to paste all of these to all of you to know about its technology .

Do you have more than one user account on your computer? Maybe there’s a user account for you, a guest, and an administrator. Each person gets their own software, settings, screen colors, and so on, but only one person can use the PC at a time. Until now. NComputing vSpace desktop virtualization software allows multiple user accounts to be used at the same time by efficiently dividing the computer’s resources into independent sessions.

How it works
There are three parts to the NComputing solution.

First is the vSpace software, which allows standard Linux and Windows PCs to be shared by multiple simultaneous users. With vSpace, each person runs their own applications, just as if they had their own PC.
Second is the UXP communications protocol. UXP is the method by which the desktop images and audio are sent to the access device and how the keyboard and mouse data is sent back to the PC. UXP is highly efficient, and excels at multimedia and audio/video synchronization.
Third are the access devices. They are inexpensive, small, low-power, reliable, durable boxes. On one side they plug into the users’ peripherals (such as the keyboard, monitor and mouse). On the other side, they connect via cables to the shared PC.

For more detail click here.

For more information in Cambodia or Buy it, please contact Mr. Sovann : 012 95 12 23.

របៀប​បង្កើត​កុំព្យូទ័រ​សប្ប​និមិត្ត​ (Creat Virtual Machine)

ការ​បង្កើត​ម៉ាសីន​សប្ប​និមិត្ត (Virtual Machine or Virtual PC) និយាយ​អោយ​ងាយ​យល់​ស្រួល​ស្តាប់​ គឺ​ជា​ការ​បង្កើត​អោយ​យើង​អាច​ដំណើរ​ការ​ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិកា​រ (OS) ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ ដែល​ OS ទាំង​នោះ​​អាច​មាន​ដូច​ជា Windows, Linux, Dos….ជា​ដើម ។

ឧទាហរណ៌ថា ខ្ញុំ មាន​កុំព្យូទ័រមួយ​គ្រឿង​កំពុង​ដំណើរ​ការ​​ Windows XP SP2 ពេល​នោះ​ខ្្ញុំ​ចង់​ប្រើ​ Windows មួយ​ទៀត​គឺ Windows 7 តែ​ខ្ញុំ​មិន​ចង់​លុប​ ឬ Format Windows XP ដែល​ ខ្្ញុំកំពុង​ប្រើ​នោះ​ទេ គឺ​ខ្ញុំ​ចង់​ប្រើ​វា​ទាំង​ពីរ​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ …. ដូច​ច្នេះ​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​វា​បាន​គឺ​ត្រូវប្រើ​កម្មវិធី Vmware WorkStation ដើម្បី​បង្កើត​កុំព្យូទ័រ​សប្ប​និមិត្ត​មួយ​ទៀត​ ដោយ​ចែក​រំលែក​ Hardware ដែល​ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​ប្រើ​ជា​មួយ Windows XP ដូច​ជា Ram, Harddisk, CD-Rom, CPU,…​ខ្លះ​ ។

បន្ទាប់​ពី​ដំឡើង​កម្មវិធី Vmware Workstation រួច​រាល់ ហើយ​បើក​វា​នឹង​បង្ហាញ​ដូចរូប​ខាង​ក្រោម :

Vmware Workstation ACE Edition

១- របៀប​បង្កើត​ Virtual Machine ក្នុង Vmware

ចុច File > New > Virtual Machine (Ctrl +N) > ចុច​ Next > រើស​យក Typical > វា​នឹង​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​សួរ​យើង​ថា​តើ​ចង់​ដំឡើង​ OS អី​គេ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​សប្បនិមិត្ត​ថ្មី

Selecting a Guest OSដោយ​សារតែ​ Vmware ACE Edition  អត់​ទាន​់​ស្គាល់​ដល់​វិនដូរ​ ៧ អញ្ចឹង​ខ្ញុំ​រើស​យក​វីនដូរអិចភី​ចុះ បន្ទាប់​មក​ចុច Next > វា​អោយ​យើង​ដាក់​ឈ្មោះ និង​ទីតាំង​សម្រាប់​ផ្ទុក​វា > កន្លែង​នេះ ជាកន្លែង​សំខាន់​សម្រាប់​យើង​ ដើម្បីភ្ជាប់​ណិតវើក :

Selecting the Network inVmware>>>> បើ​យើង​យក​ Bridge Networking មានន័យ​ថា​យើង​ចង់​អោយ​វា​ប្រើប្រាស់ Network Card រួម​ជាមួយនឹង​ម៉ាសីន​មែន​ទែន​របស់​យើង  ដែល​វា​អាច​ភ្ជាប់​ទៅកាន់​ Host Machine ផង​ និង​ទៅកាន់​ម៉ាសីន​ផ្សេង​ៗទៀត​ដែល​មាននៅក្នុង​បណ្តាញ​ណិតវើក​នោះ ផង​ដែរ ។

>>>>បើ​យើង​យក NAT មានន័យ​ថា​យើង​ចង់​អោយ​វា​ប្រើ​ Private IP Address ជាមួយនឹង​ម៉ាសីន​មែន​ទែន (​វា​ភ្ជាប់​ណិតវើក​ជាមួយ​ម៉ាសីន​មែន​ទែន(Host Machine)​តែ​​ម្នាក់​គត់​​ ។

ខ្ញុំ​យក​ Bridge Network ចុះ បន្ទាប់​មក​ចុច​ Next > វាន​នឹង​បង្ហាញផ្ទាំង​អោយយើង​កំណត់​ទំហំ​ Hard Disk អោ​យ​វា​ :

Set the hard disk size in Vmwareកន្លែង​នេះ​គឺ​វា​សួរ​យើង​ថា​ចង់​ដាក់​ Hard Disk ប៉ុន្មាន​ GB អោយ​ទៅ​ Virtual Machine នោះ ។ ឧទាហរណ៌​ដាក់​ 8Gb រួច​ចុច​ Finish ។ វានឹង​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម​ បញ្ជាក់​ពី​ Hardware សប្បនិមិត្ត​ដែល​យើង​បាន​កំណត់ ។

vm3បន្ទាប់​ពី បង្កើត​ម៉ា​សីន​សប្បនិមិត្ត​រួច​រាល់​ហើយ​ យើង​អាច​សាកល្បងបើក​វា​សាក ពេល​នោះ​វា​នឹង​បង្ហាញ​សារ​ថា​ Operating System Not found or No bootable Device.  ពេល​នេះ​ហើយ​ដែល​យើង​ត្រូវ​ដំឡើង​ Windows XP អោយ​វា​ ដើម្បី​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ​បាន​ ។​ ដើម្បីដំឡើង​ Windows ដាច់​ខាត​យើង​ត្រូវ​មាន​ Windows Installation CD ឬ​ក៏ File ISO របស់​ Windows . បន្ទាប់​មក​ចូល​ទៅ​កំណត់​ក្នុង CD Rom:

Set the CD Rom Sourceមាន​ពីរ​ចំណុច​អោយ​យើង​រើស

ទី១​គឺ Use Physical មានន័យ​ថា​ប្រើ​ CD Rom របស់​ម៉ាសីន​មែន​ទែន​ដើម្បីដំឡើង​ ។

ទី២គឺ Use ISO : មានន័យ​ថា​ប្រើ​ ISO  ជំនួស​ CD Rom ។

បន្ទាប់​ពី​យើង​កំណត់រួច​រាល់​ ហើយ​ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​ការ​​ វា​នឹង​ Boot ចេញ​ពី​ CD Rom ដូច​យើង​ Set up Windows រាល់​ដង​ដែរ​។

vm5ខ្ញុំនឹង​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ភ្ជាប់​ ណិត​វើក​របស់​ Virtual Machine  នៅក្នុង Vmware អោយ​បាន​ច្បាស់​ជាង​នេះ នៅ​ពេល​ក្រោយ​…. ។