របៀបលាក់​ឯកសារ​ក្នុង​ Special Folder

Special Folder គឺជា​​ Folder ពិសេសៗរបស់​​វិនដូរ  ដូចជា Recycle Bin, My Network Places, My Computer, My Document.. ដែល​ជាកន្លែង​ផ្តល់​នូវ​លក្ខណះពិសេសផ្សេង​ៗគ្នា ។

ជាធម្មតា​យើង​មិនអាច​ចម្លង​ឯកសារ​ណាមួយ​ចូល​ទៅក្នុង​ Special Folder ទាំងនោះ​បានទេ ។ ប៉ុន្តែ​យើង​អាច​បង្កើត​ Folder ធម្មតា​មួយ​ដើម្បីដាក់​ឯកសារ បន្ទាប់​មក​ធ្វើ​​វាអោយទៅជា​ Special Folder ណាមួយ ។

ដំបូង​ត្រូវ​បង្កើត​ Folder មួយ​នៅក្នុង​​ Drive C, ដាក់​ឈ្មោះ​អ្វី​ក៏​បាន, ឧ: MH​​​​ > បង្កើត​ Text File មួយឈ្មោះ desktop.ini​ដាក់​ចូលក្នុង​ Folder MH នោះ ។ រួច​ Copy Text ខាងក្រោម ដាក់​ចូល​ក្នុង File Desktop.ini :

[.ShellClassInfo]
CLSID={208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

បន្ទាប់​មកចុច Start > Run > វាយ > cmd  បន្ទាប់​មក​វាយ​នូវ Command ដូច​ខាងក្រោម :

attrib c:\mh +s

ក្រោយម​ក​ Folder MH នឹង​ក្លាយ​ជា​ Special Folder មួយ​ដែល​រាល់​ពេល​យើង​ចុច​វា​​នឹង​រត់​ទៅកាន់​ My Network Places .

My Network Place = {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Recycle Bin = {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

My Computer = {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

***រាល់​លេខ​កូដ​សំគាល់​ Special Folder នីមួយ​ៗ យើង​អាច​រក​វា​បាន​ ដោយ​ចូល​ទៅកាន់​ Registry > KKEY_CLASSES_ROOTS > CLSID បន្ទាប់​មក​ Search ដោយ​វាយពាក្យ Special Folder ណាមួយ បន្ទាប់​មក​មើល​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង​ យើង​នឹង​ឃើញ​លេខកូដ​ទាំងនោះ ។

Advertisements

របៀប​បិទមិនអោយ​បើកកម្មវិធី​បាន

នៅក្នុង​​ Registry យើង​អាច​កែប្រែតំលៃ​ មិនអោយ​កម្មវិធីមួយ​ឬច្រើន​ដែល​មាន​កន្ទុយ .exe, .com, .bat, .pif, ឬ .msc ដំណើរ​ការ​បាន ឬ​ក៏​កំណត់​អោយ​រាល់​ពេល​យើង​បើក​កម្មវិធីអ្វីក៏​វា​ចេញ​កម្មវិធីតែមួយ​​ ។ ឧទាហរណ៏​ថា​ នៅពេល​យើង​បើកកម្មវិធីណាក៏​ដោយ ក៏​ត្រូវ​តែលោត​កម្មវិធី Notepad មក​ដែរ​ ។

ដើម្បីធ្វើបែប​នេះ​ យើង​ត្រូវ​ចូល​ទៅកាន់​​ Start > run > វាយ ” regedit ”

រួច​ចូលទៅកាន់​ទីតាំងដូច​ខាងក្រោម :

HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command\

បើ​យើង​ចង់​បិទមិនអោយ​កម្មវិធីណាមួយ​បើក​បាន គ្រាន់​តែ​ចុច​ពីរ​ដង​លើ​ Key Default > លុប​ចោល​ទាំងអស់

បើ​យើង​ចង់​អោយ​រាល់​ពេល​បើកកម្មវិធីណា ក៏​លោកចេញតែកម្មវិធី Notepad គ្រាន់​តែ​​ដាក់​តម្លៃ​ Default Value = Notepad.exe

Sovle “windows cannot find rundll32.exe” when access Control Panel Item

When  trying  to change the display settings or access the control panel items, you will get a Windows  error message say “Windows cannot find’ C\Windows\System32\rundll32.exe’. Make sure you typed the name correctly,  and then try again. To search for a file, click the Start Button, and then click Search. “

Read full post …


Unhide Folder after clean viruses

I have got question from Narath that: “viruses have hide all the folder in his drive, even he have clean all the viruses from the computer already.”

We have clean viruses already, why the folder still hidden?

Reason: When the viruses infected to your system it give the attribute of your folder as : SUPPER HIDDEN AND SYSTEM FILE OR READ ONLY. And the viruses know that we can view that Supper Hidden folder by : On the windows explorer click “Tool” > “Folder Option” > “View”> scroll down and tick on ” Show Hidden files and folder “and untick “Hide Protected Operating System Files( Recommended) ” > Apply > Ok. So viruses will disable folder options, or Set the Supper Hidden in the Registry.

Solutions: Commandine to unhide the folder and files:

>Click start > run > type : ” cmd ” then type the command:

attrib d:\*.* /d /s -h -r -s

Note: “d:” is your drive letter, You can change to specific drive you want.

**** How to show “Folder Option”

Click start > run > type: regedit > browse to this path :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

> Double click on the key name “NoFolderOptions” and give the value =0 > log off or restart computer.

Disable the Desktop Cleanup Wizard

You might experience with a pop up message say that ” …Desktop Clean up…. ” To stop this annoying message, you can disable it in the registry.

Click start > run  > type : regedit and browse to this path:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Desktop\CleanupWiz

Create New Key:

Key name: NoRun

Type: dword

Value data = 1

ADD “SERVICES” TO RIGHT CLICK OF “MY COMPUTER”

Normally we can run the Services.exe by click start > run > type: services.msc or other ways…..

Now you can easier to see the services in windows xp by right click on “My computer” and choose “Services”.  To do this you just copy this text below and paste in notepad then save it as: Services.reg  After that just double click on it > Ok.

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\services]
@=hex(2):53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,00,00
“SuppressionPolicy”=dword:4000003c
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\services\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73, 00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00, 65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52, 00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00, 32,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,2e,00,6d,00,73, 00,63,00,20,00,2f,00,73,00,00,00

Attention: Don’t forget to save its extension as “.reg”

Fixing No Run , No Search, No Shutdown on start Menu

The first thing you have to do is : You have to make sure your computer is free from viruses!
When viruses attacted to your computer , it do the registy changed. So after clean or delete the viruses, the registry setting is still effect to your system.

>Unlock No RUN

Click on start > run > type : regedit and browse to this path:

User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
Value Name: NoRun
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)


>Unlock No Search:

Click on start > run > type : regedit and browse to this path:

User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
Value Name: NoFind
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

>Unlock No Shutdown:

Click on start > run > type : regedit and browse to this path:

User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
Value Name: NoClose
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

You need to log off or Restart the computer to take effect.